Logo Design: Erica Bonkowski Typeface Design: Erica Bonkowski
Peak, for the modern-day outdoorsman (or woman)
Variant options
Episode One
Filming: Erica Bonkowski | Filming/Editing/Coloring/Scoring: Dan Mayo
Episode Two
Filming/Editing/Scoring: Erica Bonkowski | Filming/Coloring: Dan Mayo
Episode Three
Filming: Erica Bonkowski | Filming/Scoring/Editing/Coloring: Dan Mayo
Episode Four
Filming: Erica Bonkowski | Filming/Scoring/Editing/Coloring: Dan Mayo


Mark